Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

do oddziałów wychowania przedszkolnego

Czcionka:

 

Od dnia 25 kwietnia 2017r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Miasto Szczecin na rok szkolny 2017/2018

rekrutacja dokonuje się przez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/szczecin

   

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                       

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I etap rekrutacji

25.04 - 12.05.2017 r.                     – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole

                   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
                                                          
09.06.2017r.                                      – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
                 rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
12.06.2017r - 13.06.2017r.         – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
                  formie pisemnego oświadczenia
 
14.06.2017r.                               - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
              rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

DZIECI 3- 5 – LETNIE (rok urodzenia 2014-2012)

Z dniem 1 września 2017 a wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy, cztero i pięcioletnie (rok urodzenia 2014, 2013, 2012).

Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolneogo w:

1. oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

2. przedszkolu.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2011)

W roku szkolnym 2017/2018 dziecko w wieku 6-lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

1. oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

2. przedszkolu.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W SP 69

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 69 przyjmowane są z urzędu.

Szkołą obwodową jest szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka z rodzicami /prawnymi opiekunami.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów albo tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 69 mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.    

Terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów określa Statut Szkoły.

 •  W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci spoza obwodu szkoły wg następujących kryteriów:

 

I etap rekrutacji

Kryteria ustawowe rekrutacji do oddziału przedszkolnego

oraz punktacja poszczególnych kryteriów

(dotyczy kandydata spoza obwodu)

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 
 2. niepełnosprawność kandydata 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty

wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 5),
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 6),
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 7),
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

KRYTERIA3) - 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II etap rekrutacji

          Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego ustalone przez organ prowadzący

oraz punktacja poszczególnych kryteriów

 

 1. dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,
 2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym oddziale przedszkolnym w SP 69 - 6 pkt,
 3. dziecko zamieszkałe w pobliżu SP 69- 5 pkt.
 4. dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu SP 69– 4 pkt,
 5. dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 3 pkt.

       

 

 

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 1),

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli (wzór oświadczenia nr 2),

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (wzór oświadczenia nr 3),

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia     nr 4).

 

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego ustalone przez dyrektora szkoły

oraz punktacja poszczególnych kryteriów

(dotyczy kandydata spoza obwodu)

 1. Dziecko posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 69 -  6 pkt.
 2. Przynajmniej jeden z rodziców /prawnych opiekunów pracuje w zakładzie znajdującym się na terenie obwodu szkoły  4 pkt.
 3. Krewni dziecka (babcia/dziadek), wspierający rodziców /prawnych opiekunów w sprawowaniu opieki, mieszkają w obwodzie szkoły  - 3 pkt.

 

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

 

 

UWAGI:

 1.  Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3).
 3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki,
 4. Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku.
 5. Wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.
 6. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki naboru.
 7.  Wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. W takiej sytuacji możecie Państwo również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji,
 8.  W celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku, a po jego zatwierdzeniu, wydrukować, podpisać i zanieść go do placówki pierwszej preferencji.
 9. Jeśli formularz po elektronicznym zatwierdzeniu nie został wydrukowany, to jest nieważny. W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku. Formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji. Pozostałe wersje są automatycznie kasowane.
 10. W karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli i szkół podstawowych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne),
 11. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl

Proszę wejść na stronę i za pomocą wyszukiwarki baza przedsiębiorców, proszę wyszukać i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 1. proszę otworzyć stronę www: http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/
 2. stworzyć listę preferencji placówek,
 3. wypełnić pozostałe pola formularza,
 4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
 5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 zawiera następujące dane:
 8. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 9. imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 10. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 11. adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,
 12. wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.