Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

DOSTĘPNOŚĆ

Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie, im. mjr Henryka Sucharskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

 

Data publikacji strony internetowej:      27.08.2014r.

Data aktualizacji strony internetowej:   27.08.2014 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają nadpisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • odnośniki do stron wewnętrznych i zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie
 • niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia 25 marca 2021 r. na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicyZamoyskiego 2.

Dojazd:

 • tramwajem linii nr 2, 3 oraz 12 przystanek NIEMIERZYŃSKA MUZEUM TECHNIKI,     

  odległość od przystanku tramwajowego ok. 400 m.( 6 minut od przystanku

  tramwajowego)

 • autobusem linii nr 87, 99 przystanek KRASIŃSKIEGO WIADUKT, odległość od

    przystanku autobusowego ok. 500 m.( 7 minut od przystanku)

 • autobusem linii nr B, 51,80 do skrzyżowania ulic CHOPINA z ulicą KRASIŃSKIEGO ,

odległość od przystanku autobusowego ok. 400 m.( 6 minut od przystanku)

Rozkład jazdy Transporty Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie https://www.zditm.szczecin.pl.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla nauczycieli oraz rodziców, na którym nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Na parkingu brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkolnego jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. tj. 7.15-17.00. Na elewacji znajdują się oznakowane wejścia i tablice urzędowe. Od strony boiska są dwa wejścia pełniące rolę wyjścia ewakuacyjnego (wejście od strony sali gimnastycznej oraz wejście od strony stołówki szkolnej). Dodatkowe wyjście ewakuacyjne prowadzi na parking.

Wejście do budynku znajduje się na parterze. Do sekretariatu szkoły prowadzą schody bez pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na parterze usytuowany jest sekretariat szkoły czynny w godzinach 7:30-15:00, gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarki, gabinet księgowej oraz stołówka i świetlica szkolna jak również toalety. Na I piętrze znajdują się sale lekcyjne dla uczniów klas I-III, sale dla dzieci przedszkolnych, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski oraz toalety. Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga szkolnego i toalety. Na III piętrze usytuowane są sale lekcyjne, biblioteka i toalety. Wszystkie toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do kondygnacji prowadzą schody oklejone taśmą antypoślizgową.

W budynku:

 • nie ma windy
 • nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • brak oznaczenia kontrastowego
 • brak systemu pętli indukcyjnych
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braiile’a
 • brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Stychlerz, sp69@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4 22 11 16 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie strony internetowej lub aplikację mobilnej lub ich elementów, które mają   

    być dostępne cyfrowo

 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

im. mjr Henryka Sucharskiego

ul. Zamoyskiego 2

70-444 Szczecin

tel. 91 4221116

adres email: sp69@miasto.szczecin.pl

ZAŁĄCZNIKI: