Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

rok szkolny 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU

Przedmiot

Termin główny

Termin dodatkowy

Język polski

14 maja 2024

10 czerwca 2024

Matematyka

15 maja 2024

11 czerwca 2024

Język obcy nowożytny

16 maja 2024

12 czerwca 2024

 

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.

Egzamin z matematyki trwa 100 minut.

Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

UWAGA

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Podczas egzaminu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora.‎ Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w sali.  

DEKLARACJA

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września 2023 r., składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu ucznia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:

1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB  

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej  

3) potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

ARKUSZE W DOSTOSOWANEJ FORMIE SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA UCZNIÓW:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

2) słabowidzących  

3) niewidomych  

4) słabosłyszących i niesłyszących  

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

6) z afazją  

7) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym  

8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)  

9) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa  

10) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

11) z zaburzeniem widzenia barw. 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY POLEGA MIĘDZY INNYMI NA: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty  z danego przedmiotu lub przedmiotów Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024  

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia  

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST DOSTOSOWANIE FORMY LUB WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się : z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  

6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  

  1. a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 
  2. b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu c) obywateli Ukrainy. 

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż  do 16 października 2023 r.  

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023r

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE oraz OKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

 

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

do 28 września 2023 r. zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

do 16 października 2023 r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu).  

do 16 listopada 2023 r. uzgodnienie z OKE dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach.  

do 21 listopada 2023 r. poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.  

do 24 listopada 2023 r. przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.  

do 30 listopada 2023 r. przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty.  

do 14 lutego 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego     i przekazanie tej informacji do OKE.  

– do 16 lutego 2024 r. przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy nowożytny lub o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w języku danej mniejszości narodowej.  

do 15 marca 2024 r. przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września 2023r.   

do 22 marca 2024 r. przekazanie do OKE informacji o uczniach – obywatelach Ukrainy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia – obywatela Ukrainy, za pomocą systemu informatycznego SIOEO.  

do 30 kwietnia 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 6 maja 2024 r. 

do 6 maja 2024 r. przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy nowożytny w przypadku laureatów lub finalistów olimpiad oraz konkursów.  

do 10 maja 2024 r. przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie – nie później niż w dniu egzaminu – informacji do OKE.  

– 14 – 16 maja 2024 r. /wtorek, środa, czwartek/ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty  w terminie majowym (głównym).  

10 – 12 czerwca 2024 r./poniedziałek, wtorek, środa/ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym).  

do 3 lipca 2024 r. przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

3 lipca 2024 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty, dostęp do sytemu otrzyma każdy zdający uczeń od szkoły.  

3 lipca 2024 r. wydanie przez szkołę zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.