Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

rok szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM EGZAMINU

Przedmiot

Termin główny

Termin dodatkowy

Język polski

23 maja 2023

12 czerwca 2023

Matematyka

24 maja 2023

13 czerwca 2023

Język obcy nowożytny

25 maja 2023

14 czerwca 2023

 

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB

b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

b. słabowidzących

c. niewidomych

d. słabosłyszących i niesłyszących

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

f. z afazją

g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniemdziecięcym

h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Lp.

Uczeń

Dostosowanie

 

Podstawa (dokument)

Formy

Warunków

 1.  

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

tak

tak

orzeczenie

 1.  

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

nie

tak

orzeczenie

 1.  

posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

nie

tak

orzeczenie

 1.  

chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi

nie

tak

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

 1.  

posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się6 , w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

nie

tak

opinia poradni psychologicznopedagogicznej

 1.  

który w roku szkolnym 2022/2023 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną

nie

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

 1.  

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

tak

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

 1.  

uczeń – obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

tak

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

 1.  

uczeń z zaburzeniem widzenia barw

tak

nie

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

 

Sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty dla danego ucznia wskazuje Rada pedagogiczna.

 

Terminarz:

 • do 28 września 2022 r. - poinformowanie rodziców uczniów o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o trybie ustalania proponowanych dostosowań;
 • do 30 września 2022 r. –zgłoszenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
 • do 17 października 2022 r. złożenie zaświadczeń o stanie zdrowia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w sekretariacie szkoły (w sytuacjach losowych w/w dokumenty mogą być złożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu
 • Do 21 listopada 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia;
 • do 24 listopada 2022 r. rodzice ucznia składają pisemne oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

 

dyrektor szkoły

Bogusława Pęzińska