Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Regulamin uzyskania karty rowerowej

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 69

im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie

Zgodnie z:

kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej, która jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą:

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących  do zaliczeń.
 7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze  na placu manewrowym.

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki z wychowania komunikacyjnego.
 5. Nauczyciel ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości rodziców na stronie szkolnej, w zeszytach przedmiotowych z techniki. Rodzic potwierdza otrzymanie tej wiadomości własnoręcznym podpisem.
 6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
 7. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ogłasza go na minimum 10 dni przed egzaminem.
 8. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska min. 80% poprawnych odpowiedzi.
 9. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 11. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
  -   Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie
  -   Jazda do przodu po prostej i łukach
  -   Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
  -   Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
  -   Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:
 • skręt w prawo i w lewo
 • omijanie
 • włączanie się do ruchu

Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.

Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.

Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni od czasu egzaminu.

Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami.

Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.

Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.