Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Przetarg na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie

Ogłoszenie  o przetargu

na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt.1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin oraz o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2 ogłasza przetarg na wynajem  następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni  163,93 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 do 20:00 w  celu uprawiania sportu

i prowadzenia zajęć tanecznych, w systemie godzinowym

b) sala nr 1 o pow. ok. 50 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 w celach prowadzenia

     zajęć tanecznych, rekreacyjnych,  nauki gry itp.  w systemie godzinowym

2.Minimalne stawki  za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna -  60,00 zł netto za godz. zegarową

b) sala nr 1 - 30,00 zł  netto za godz. zegarową

3.Wymienione wyżej stawki nie dotyczą   wynajmów okazjonalnych (jednorazowych)

4. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów

 i mediów.

 

Warunki przetargu:

1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sp69@miasto.szczecin.pl 

lub w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.

2.Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty , według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

-kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

- kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,

- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych),

3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 69 w budynku na parterze i stronie internetowej  sp69.szczecin.pl  załącznik nr 2

 

Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

1.Termin składania ofert – od  10.08.2020 r.  do 19.08.2020 r. do godz. 10.00

2.Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 20.08.2020 r. o godz.  11:00

3.Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie.

4. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem . Oferta z najwyższą stawką  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły  sp69.szczecin.pl

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

8.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

9.Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie

10.Wynajmujacy zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11.Wynajmujacy zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

 

Wyjaśnienia i informacje:

1.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest

Renata Kałłas- kierownik gospodarczy

tel. 91 422-11-16 w. 26  w godz. 8:00 do 14:00 .

2.Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :

- w siedzibie  Szkoły Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2  - sekretariat ,

- na stronie internetowej szkoły   sp69.szczecin.pl

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie:

  1. Formularz ofertowy;
  2. Umowa najmu;

ZAŁĄCZNIKI: