Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi kierowani są na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej na wniosek wychowawcy lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo zgłosić się do poradni i umówić badanie samodzielnie.

 

 1. Uczeń klasy 1, mający trudności w nauce poddawany jest obserwacji nauczyciela, specjalisty przez pierwszy semestr roku szkolnego. Na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej kierowany jest w drugim semestrze roku szkolnego.
 2. Skierowanie na badanie poprzedza rozmowa z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia dotycząca zaobserwowanych trudności dydaktycznych, wychowawczych lub dydaktyczno- wychowawczych. Rozmowę może przeprowadzić dyrektor szkoły, wychowawca lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 3. Rodzic/ opiekun prawny pisemnie potwierdza fakt poinformowania go o potrzebie zdiagnozowania dziecka oraz zobowiązany jest ustalić termin badania w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 4. Rodzic/opiekun prawny wypełnia wniosek: wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie opinii o uczniu, udostępniony w gabinecie specjalistów lub na stronie www szkoły. Wniosek rodzic/ opiekun prawny składa u wychowawcy lub w gabinecie specjalistów.
 5. Wychowawca, który otrzymał wniosek niezwłocznie przekazuje go do gabinetu specjalistów.
 6. Specjaliści szkolni po otrzymaniu wniosku przekazują informację o potrzebie sporządzenia opinii o uczniu wychowawcy oraz nauczycielom języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
 7. Informacje na temat trudności ucznia w uczeniu się powinny uwzględniać działania wobec dziecka podejmowane przez szkołę oraz rodziców.
 8. Wychowawca oraz nauczyciele sporządzają opinię w terminie 14 dni.
 9. Wypełnione dokumenty potwierdzające problemy w nauce pedagog specjalny przekazuje do zaopiniowania Dyrektorowi Szkoły.
 10. Opinię w sprawie utrzymujących się trudności ucznia w nauce przekazywana jest do poradni przez szkołę lub rodzica/ opiekuna prawnego, celem ustalenia terminu badania.
 11. Na podstawie przeprowadzonych badań poradnia psychologiczno- pedagogiczna wystawia opinię o uczniu ze wskazaniem zaleceń dla szkoły i domu zgodnych ze stwierdzonymi dysfunkcjami.
 12. O wynikach badania rodzic/ opiekun prawny może powiadomić szkołę przedstawiając w sekretariacie opinię PPP.
 13. Każda opinia dostarczona do sekretariatu jest opatrzona datą wpływu, a następnie przekazana do zapoznania się specjalistom szkolnym, wychowawcom i pozostałym nauczycielom uczącym ucznia.
 14. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny ucznia decyduje się na dostarczenie opinii do szkoły, wszyscy nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania wobec ucznia zgodnie z zaleceniami poradni.

 

UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI/ ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Uczeń, który przejawia trudności wychowawcze, a wcześniej nie podlegał diagnozie psychologiczno- pedagogicznej lub specjalistycznej, podlega obserwacji nauczycieli i specjalistów przez 1 miesiąc. Po tym terminie może on zostać skierowany na badania do PPP. Procedura kierowania na badanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym jest jednakowa, jak w przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

OBIEG DOKUMENTÓW (OPINII, ORZECZEŃ) DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW

1. Opinie i orzeczenia dostarczane przez rodzica/ opiekuna prawnego bezpośrednio do sekretariatu szkoły datowane są z dniem wpływu i przekazane do zapoznania się przez wychowawcę i specjalistów szkolnych.

2. Wszystkie opinie i orzeczenia, które rodzic/opiekun prawny przekazuje bezpośrednio wychowawcy powinny być niezwłocznie przekazane do sekretariatu szkoły.

ZAŁĄCZNIKI: