Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Procedury wydawania legitymacji i świadectw oraz ich duplikatów

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I ICH DUPLIKATÓW ORAZ

DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W SZCZECINIE

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

 

I. Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do

dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9 złotych).

4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.0\

 

II. Świadectwa szkolne - duplikaty

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu

świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

- roku ukończenia szkoły / klasy.

2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (26 złotych).

3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

4. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

 

III. Opłaty

Opłatę za duplikat legitymacji oraz świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 69

ul. Zamoyskiego 2 Szczecin

nr konta 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Podać imię, nazwisko i adres ucznia

Tytuł wpłaty: opłata za duplikat legitymacji szkolnej/ świadectwa szkolnego

W ZAŁĄCZNIKU:

1. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

2. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

 

Dyrektor Szkoły

Robert Kamiński

ZAŁĄCZNIKI: