Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

Procedury opuszczania terenu szkoły: 

Zdarzają się sytuacje, że zależy Państwu na zwolnieniu dziecka z części zajęć w danym dniu. Z lekcji zwalnia wyłącznie wychowawca klasy po informacji od rodzica wysłanej przez Librus. Ważne, by w wiadomości widniał dopisek, że ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie. Po otrzymaniu takiej wiadomości wychowawca w e-dzienniku oznacza zwolnienie lub informuje nauczycieli o nieobecności ucznia.

Szatnie jak i wejście do szkoły są zamknięte, gdyż priorytetem jest dla nas to, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie zajęć. Pracownicy obsługi nadzorują, kto wchodzi i wychodzi ze szkoły prowadząc rejestr. Po tym jak do wychowawcy wpływa zwolnienie, uczeń otrzymuje od niego karteczkę, z datą i informacją, od której lekcji został zwolniony. Na tej podstawie dziecko  jest wpuszczane do szatni po rzeczy oraz może opuścić teren szkoły wcześniej, niż ma w planie lekcji.

W przypadku złego samopoczucia ucznia pracownicy szkoły  informują o tym rodzica. Dziecko nie może udać się samodzielnie do domu, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko ze szkoły. Może również wysłać po dziecko inną osobę dorosłą - wtedy rodzic przesyła wychowawcy zwolnienie z lekcji i wskazuje osobę, która odbierze dziecko z dopiskiem, że ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie. Ewentualnie, zgodnie z zapisem w Naszym Statucie, możecie Państwo telefonicznie poinformować szkołę kto odbierze dziecko, a usprawiedliwienie dosłać wychowawcy maksymalnie do dnia następnego.

 

Usprawiedliwianie nieobecności: 

USPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ UCZNIA MOŻE BYĆ SPOWODOWANA CHOROBĄ LUB WAŻNĄ PRZYCZYNĄ LOSOWĄ.

 1. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 2. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
 3. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności
 4. Rodzice w pierwszych 3  dniach choroby dziecka mają obowiązek poinformować  o tym fakcie szkołę, jeśli przewiduje przedłużenie się nieobecności ucznia.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole rodzic może dokonać do 5 dni w danym miesiącu.
 6. Zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodziców powinno być dostarczone do wychowawcy niezwłocznie po ponownym podjęciu obowiązku szkolnego przez ucznia.
 7. Ostateczny termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców upływa 5 każdego miesiąca
  • Niedostarczenie usprawiedliwienia za dni nieobecne ucznia w szkole do ustalonego terminu traktowane będzie jako wagary.
  • Usprawiedliwienie rodzicielskie powinno zawierać uzasadnienie powodu nieobecności dziecka w szkole, dokładną datę dnia/dni, które należy usprawiedliwić. Usprawiedliwienie, które brzmi „Proszę usprawiedliwić wszystkie nieobecności mojego dziecka” jest nieważne . W przypadku nieobecności pojedynczych godzin usprawiedliwienie winno zawierać nazwy opuszczonych przedmiotów.
  • Obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie ciąży na rodzicach.
  • Wychowawca w uzasadnionych przypadkach ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie
  • Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
  • Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
  • Nieobecności dziecka w szkole będące wynikiem przyczyn losowych np. choroba, rodzic zgłasza niezwłocznie wychowawcy klasy
  • Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
  • Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
  • Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
  • Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
  • Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca). Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
  • W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru
  • Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
  • Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
  • Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.