Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Regulamin świetlicy dla Rodziców

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA RODZICÓW

 • Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia nauczycielowi świetlicy swojej obecności. Obecność ucznia musi być udokumentowana w zeszycie obecności. Uczniowie nie przebywający w świetlicy nie są pod opieką nauczycieli świetlicy.
 • Dziecko, które samowolnie oddaliło się ze szkoły lub nie zgłosiło się do nauczyciela świetlicy nie znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy i tym samym złamało regulamin szkoły/świetlicy szkolnej. Każda taka sytuacja jest zgłaszana pedagogowi szkolnemu oraz rodzicom/opiekunom i jest karana ujemnymi punktami z zachowania
 • Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zagubione rzeczy uczniów (w tym sprzęt elektroniczny).
 • Powtarzające się zachowania ucznia niezgodnie z regulaminem zachowania w świetlicy szkolnej zwłaszcza opuszczanie świetlicy bez powiadomienia i pozwolenia nauczyciela, akty agresji, nagminne lekceważenie poleceń nauczyciela , przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć oraz brak poprawy pomimo interwencji  pedagoga szkolnego oraz rozmów z rodzicami/opiekunami, będą skutkowały skreśleniem ucznia z listy przyjętych do świetlicy szkolnej.
 • Uczniowie, którym przyznano nauczanie indywidualne z powodu zaburzeń w zachowaniu nie zostaną przyjęci do świetlicy szkolnej.
 • Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności mogą uczęszczać dzieci rodziców/opiekunów pracujących. W dalszej kolejności, za zgodą dyrekcji dzieci jednego rodzica/opiekuna pracującego.
 • Składka na poczet świetlicy jest płatna z góry do końca pierwszego  miesiąca danego semestru. Jest to składka przeznaczona na potrzeby dzieci, takie jak woda, artykuły higieniczne, nagrody w konkursach, drobne upominki na święta, itp. Nie jest to opłata za opiekę w świetlicy. Składka ma charakter dobrowolny, natomiast umożliwia wsparcie szkolnych inicjatyw na rzecz dzieci i funkcjonowania świetlicy na wysokim poziomie.
 • Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej.
 • Niedopuszczalne są sytuacje, że rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbierająca dziecko ze świetlicy, po rozmowie z uczniem pozostawia go nadal w świetlicy (na życzenie dziecka  bo np. chce się jeszcze bawić). Świetlica ma na celu zapewnienie opieki dziecku na czas pracy jego rodziców/ opiekunów ( w godzinach od 7:00 do 16:30, jest to czas pracy świetlicy).
 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:30. Tylko w tych godzinach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej i braku kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi, dyrektor placówki może – po konsultacji z najbliższą jednostką policji lub ze strażą gminną/miejską – podjąć decyzję o dalszych krokach. W przypadku braku dyrektora w szkole, nauczyciel może samodzielnie podjąć decyzję o wezwaniu policji.
 • We wniosku należy zaznaczyć w jakich godzinach uczeń będzie przebywał w świetlicy i tych godzin należy przestrzegać. W przypadku przedłużania godzin pobytu dziecka w świetlicy, zostanie ono wykreślone z listy uczniów przyjętych.