Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Przetarg na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie

Czcionka:

Ogłoszenie  o przetargu

na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt.1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin oraz o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2 ogłasza przetarg na wynajem  następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni  163,93 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 do 20:00 w  celu uprawiania sportu

i prowadzenia zajęć tanecznych, w systemie godzinowym

b) sala nr 1 o pow. ok. 50 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 w celach prowadzenia

     zajęć tanecznych, rekreacyjnych,  nauki gry itp.  w systemie godzinowym

2.Minimalne stawki  za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna -  60,00 zł netto za godz. zegarową

b) sala nr 1 - 30,00 zł  netto za godz. zegarową

3.Wymienione wyżej stawki nie dotyczą   wynajmów okazjonalnych (jednorazowych)

4. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów

 i mediów.

 

Warunki przetargu:

1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sp69@miasto.szczecin.pl 

lub w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.

2.Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty , według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

-kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

- kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,

- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych),

3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 69 w budynku na parterze i stronie internetowej  sp69.szczecin.pl  załącznik nr 2

 

Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

1.Termin składania ofert – od  10.08.2020 r.  do 19.08.2020 r. do godz. 10.00

2.Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 20.08.2020 r. o godz.  11:00

3.Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie.

4. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem . Oferta z najwyższą stawką  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły  sp69.szczecin.pl

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

8.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

9.Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie

10.Wynajmujacy zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11.Wynajmujacy zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

 

Wyjaśnienia i informacje:

1.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest

Renata Kałłas- kierownik gospodarczy

tel. 91 422-11-16 w. 26  w godz. 8:00 do 14:00 .

2.Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :

- w siedzibie  Szkoły Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2  - sekretariat ,

- na stronie internetowej szkoły   sp69.szczecin.pl

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie:

  1. Formularz ofertowy;
  2. Umowa najmu;

ZAŁĄCZNIKI:

WZÓR UMOWY

Utworzono dnia 30.06.2020, 09:15

FORMULARZ OFERTOWY

Utworzono dnia 30.06.2020, 09:15