Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Regulamin świetlicy dla Rodziców

Czcionka:

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA RODZICÓW

 

  • Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia nauczycielowi świetlicy swojej obecności. Obecność ucznia musi być udokumentowana w zeszycie obecności. Uczniowie nie przebywający w świetlicy nie są pod opieką nauczycieli świetlicy.
  • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:00. Tylko w tych godzinach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej i braku kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi, dyrektor placówki może – po konsultacji z najbliższą jednostką policji lub ze strażą gminną/miejską – podjąć decyzję o dalszych krokach. W przypadku braku dyrektora w szkole, nauczyciel może samodzielnie podjąć decyzję o wezwaniu policji.
  • We wniosku należy zaznaczyć w jakich godzinach uczeń będzie przebywał w świetlicy i tych godzin należy przestrzegać. W przypadku przedłużania godzin pobytu dziecka w świetlicy, zostanie ono wykreślone z listy uczniów przyjętych.
  • Dziecko, które samowolnie oddaliło się ze szkoły lub nie zgłosiło się do nauczyciela świetlicy nie znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy i tym samym złamało regulamin szkoły/świetlicy szkolnej. Każda taka sytuacja jest zgłaszana pedagogowi szkolnemu oraz rodzicom/opiekunom i jest karana ujemnymi punktami z zachowania.
  • Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zagubione rzeczy uczniów.
  • Powtarzające się zachowania ucznia niezgodnie z regulaminem zachowania w świetlicy szkolnej zwłaszcza opuszczanie świetlicy bez powiadomienia i pozwolenia nauczyciela, akty agresji, nagminne lekceważenie poleceń nauczyciela , przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć oraz brak poprawy pomimo interwencji  pedagoga szkolnego oraz rozmów z rodzicami/opiekunami, będą skutkowały skreśleniem ucznia z listy przyjętych do świetlicy szkolnej.
  • Uczniowie, którym przyznano nauczanie indywidualne z powodu zaburzeń w zachowaniu nie zostaną przyjęci do świetlicy szkolnej.
  • Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności mogą uczęszczać dzieci rodziców/opiekunów pracujących. W dalszej kolejności, za zgodą dyrekcji dzieci jednego rodzica/opiekuna pracującego
  • Niedopuszczalne są sytuacje, że rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbierająca dziecko ze świetlicy, po rozmowie z uczniem pozostawia go nadal w świetlicy  (na życzenie dziecka bo np. chce się jeszcze bawić). Świetlica ma na celu zapewnienie opieki dziecku na czas pracy jego rodziców/ opiekunów ( w godzinach od 6:30 do 17:00, jest to czas pracy świetlicy).