Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych 2023

TELEFON DO ANIMATORA: 789 585 557

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ ORLIK”

 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69  IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO PRZY UL. ZAMOYSKIEGO 2

 

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników

 

 1. Wielofunkcyjne boisko sportowe typu „Orlik”, - administrowane jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr. H. Sucharskiego.
 2. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 znajduje się boisko wielofunkcyjne
  do siatkówki, koszykówki (nawierzchnia poliuretanowa) oraz boisko do piłki nożnej (boisko ze sztucznej trawy).
 3. Boiska te stanowią szkolną infrastrukturę sportową Szkoły Podstawowej nr 69
  im. mjr. H. Sucharskiego w Szczecinie, służącą przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb Szkoły
  w realizacji zajęć wychowania fizycznego i nadobowiązkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych rozwijających zainteresowania sportowe uczniów szkoły.
 4. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Szkoły podczas planowanych zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1630.
 5. Rezerwacja boisk jest możliwa w godz. 1700-2130.
 6. Prawo do nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska posiadają podmioty zwane dalej Organizacjami: Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe.
 7. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych jest umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia zawarta z Dyrektorem Szkoły.
 8. Harmonogram korzystania z obiektu umieszczony jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Szkoły
 9. Teren jest objęty stałym monitoringiem.
 10.  Korzystanie z boisk jest odpłatne.
 11.  Grupy zorganizowane oraz osoby prywatne składające wniosek o rezerwację boiska wielofunkcyjnego zobowiązane są do ponoszenia opłat za korzystanie z:

1) boiska do piłki nożnej (boisko ze sztucznej trawy),

2) zaplecza sanitarno-szatniowego,

3) oświetlenia obiektu.

4) boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowa) udostępniane jest bezpłatnie.

 1.  Opłaty powinny być wniesione przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej Szkoły na 5 dni przed terminem korzystania z obiektu.
 2.  W przypadku rezygnacji z korzystania przez podmiot wynajmujący po wniesieniu opłaty środki te podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inny możliwy termin po indywidualnym uzgodnieniu z administratorem obiektu.
 3.  Na  obiekcie można korzystać z własnego sprzętu sportowego.
 4.  Osoby rezerwujące obiekt mogą korzystać z szatni oraz węzła sanitarnego.
 5.  Poza wyznaczonymi godzinami obiekt jest zamknięty i przebywanie na jego terenie jest zabronione.
 6.  Administrator w uzasadnionych sytuacjach ma prawo zamknąć obiekt bądź ograniczyć jego   
    dostępność.
 7.  Osoby korzystające z boisk są zobowiązane do wpisywania się do rejestru użytkowników
    prowadzonego przez administratora obiektu.
 8.  Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń
    lub sprzętu administratorowi obiektu.
 9.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
     sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego,
     obuwie typu halowego oraz tzw. „lanki”. Na boisku wielofunkcyjnym jedynie obuwie sportowe
     z płaską powierzchnią.

 

 1.  Podstawowe obowiązki użytkownika:
 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
 2. stosowanie się do poleceń Administratora,
 3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
 4. dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników,
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 6. niezwłoczne informowanie administratora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 5. wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, stosowania środków odurzających,
 6. przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających,
 7. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 8. spluwania gumy na nawierzchnię boisk,
 9. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 10.  zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,
 11.  przebywania na terenie obiektu dzieciom poniżej 7 roku życia bez opiekuna oraz dzieciom do 12 roku po zmroku (z wyjątkiem grup zorganizowanych),
 12.  wprowadzania zwierząt, niszczenia roślinności,
 13.  korzystania z boisk bez zgody administratora,
 1.  Osobom, które nie stosują się do niniejszego regulaminu, administrator szkoły w zależności od sytuacji może:
 1. nakazać zmianę obuwia sportowego,
 2. zwrócić uwagą na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 3. nakazać opuszczenie terenu obiektu,
 4. zakazać dalszych wstępów na kompleks,
 5. zastosować inne ograniczenia i środki zaradcze,
 1.  W uzasadnionych przypadkach administrator może wezwać Policję.
 2.  Osoba wynajmująca obiekt dla grupy odpowiada za wszelkie uszkodzenia i straty materialne powstałe podczas użytkowania i zobowiązuje się do zdania obiektu w należytym stanie technicznym oraz porządku.
 3.  Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników pozostawione na terenie obiektu.
 4.  Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystanie z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
 5.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż i bhp, a w szczególności stosowania się do uwag Administratora.
 6.  Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie na drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach na drodze postępowania karnego.
 7.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Administrator.